รูปแบบอัตถภาคในการให้ข้อมูลบริษัทโลจิสติกส์

สิริลักษณ์ ภักดีโชติ, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตถภาคในการให้ข้อมูลบริษัทโลจิสติกส์และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของอัตถภาคในการให้ข้อมูลบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำและบริษัทโลจิสติกส์ทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัทโลจิสติกส์ทั้งหมด 40 บริษัท ได้แก่บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ 20 บริษัทและบริษัทโลจิสติกส์ทั่วไป 20 บริษัท  งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม AntConc ช่วยในการหาคำศัพท์ที่มีความถี่สูงเพื่อกำหนดประเภทของอัตถภาคในการเขียนให้ข้อมูลบริษัท ผลการวิจัยพบอัตถภาคทั้งหมด 10 ประเภทอัตถภาคที่พบความถี่มากสุดของบริษัทชั้นนำ คือ ‘เอกลักษณ์’ ขณะที่อัตถภาคที่พบความถี่มากสุดของบริษัททั่วไป คือ ‘ลักษณะการบริการ’ ความแตกต่างของการเขียนให้ข้อมูลโดยใช้ประเภทของอัตถภาคที่ต่างกันสะท้อนให้เห็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทที่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.