การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในกระบวนการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด

สมิธ พิทูรพงศ์, ธรรญธร ปัญญโสภณ

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในกระบวนการทำงาน ในองค์กร ของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด 2) เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการสื่อสารกับ ลูกค้าของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด 3) เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ และแนวทาง การแก้ปัญหาการบริหารงานและกระบวนการทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใน กระบวนการทำงานของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด จำนวนทั้งหมด 4 คน และลูกค้าของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 5 คน ที่ใช้แอปพลิ เคชั่นไลน์ในการติดต่อเป็นประจำมากที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในกระบวนการทำงานในองค์กร ของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด บริษัทมีการนำแอปพลิเคชันไลน์มาใช้วางแผนก่อนการปฏิบัติงาน บริษัทมีการวางแผนงานให้ กับฝ่ายขาย และการวางแผนเข้าพบลูกค้า บริษัทมีการนำแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ดำเนินงานตามที่กำหนดใน แผนปฏิบัติงาน โดยฝ่ายขายมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ติดต่อกับทางลูกค้าที่มีการสั่งผลิตสินค้า บริษัทมีการนำ แอปพลิเคชันไลน์มาตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และการนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

ซึ่งแอปพลิเคชันไลน์ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

รูปแบบการสื่อสารในองค์กรผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นไปได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ล่างขึ้นบน ก็คือ จาก ฝ่ายต่างๆถึงผู้จัดการ เช่น การขอคำแนะนำการปรึกษาจากทางผู้จัดการและรูปแบบแนวนอน การสื่อสาร กับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขายต้องการเรื่องใบเสนอราคากับฝ่ายบัญชี นอกจากนี้ทางบริษัทยังใช้แอปพลิเคชันไลน์ ในการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหา ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของ บริษัท สหผลิตภัณฑ์ พาณิชย์ จำกัด ได้แก่ ความล่าช้าในการสื่อสาร ข้อมูลไฟล์ งานรูปภาพเปิดใช้งานไม่ได้ และการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของบุคคลในองค์กร แนวทางแก้ไขคือ จะต้องมีโทรแจ้ง ว่ามีการส่งข้อมูลไป การบันทึกข้อมูลในโน๊ต และการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการโทรคุยเพื่อความชัดเจน ส่วน ปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท คือ ลูกค้าไม่เข้าใจข้อมูลของบริษัท การส่ง ที่อยู่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และแนวทางการแก้ปัญหาคือ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ ส่งข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติม และการโทรผ่านไลน์เพื่อสอบถามเพื่อความชัดเจน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันไลน์ขององค์กร คือ พนักงานสามารถใช้บัญชี แอปพลิเคชันไลน์เดียวกันในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง และสามารถ แยกบัญชีส่วนตัวและบัญชีของบริษัทได้ โดยสามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันเดียว ข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ ต้องการ คือ ให้แอปพลิเคชันไลน์สามารถเปิดไฟล์งานได้ทุกประเภท และในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการ โทรคุยก็สามารถที่จะถ่ายรูปผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ และไฟล์ภาพในแอปพลิเคชันไลน์ไม่มีวันหมดอายุและ สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**