การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร

Abstract


ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบันอย่างรอบด้าน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้านไปตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม ที่สำคัญเราไม่อาจรู้เลยว่าระดับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีระดับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  ซึ่งเรามิอาจปฏิเสธได้ว่า การบริหารงานในด้านต่างๆ ในองค์กรที่อาศัยภาวการณ์เป็นผู้นำของผู้บริหาร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจากประสบการณ์ที่มีมาแต่อดีต รวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆที่มีมาแต่ในอดีต คงจะไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการบริหารในยุคปัจจุบัน ที่ต้องใช้ทักษะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร เทคนิครูปแบบ กระบวนการ รวมไปถึงทัศนคติของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความโดดเด่นในด้านต่างๆ หลากหลายมิติและบริบทที่แตกต่างไม่ซ้ำไปจากเดิม อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่อความเจริญในยุคปัจจุบันซึ่งตัวการสำคัญก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**